ภาวะผู้นำ

ความหมายของคำว่า ........" ภาวะผู้นำ "

๏ ภาวะผู้นำ หมายถึง.....
กระบวนการที่บุคคลหนึ่ง(ผู้นำ)ใช้อิทธิพลและอำนาจของตน.......
กระตุ้นชี้นำให้บุคคลอื่น(ผู้ตาม)
มีความกระตือรือร้น .... เต็มใจทำในสิ่งที่เขาต้องการ....
โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง
(พยอม วงศ์สารศรี, ๒๕๓๔ : ๑๙๖)

๏ภาวะผู้นำ หมายถึง......
ศิลปะของการใช้อิทธิพลหรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่น
เพื่อ.........ให้เขามีความเต็มใจ และกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน.....จนประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม
(Koontz and Weihrich, ๑๙๘๘ : ๔๓๗)

๏ ภาวะผู้นำ หมายถึง..........
ศิลปในการชี้แนะลูกน้อง หรือผู้ร่วมงานให้..........
ปฏิบัติหน้าที่........ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ
(Schwartz, ๑๙๘๐ :๔๙๑)

๏ ภาวะผู้นำ หมายถึง............
ความสามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ หรืออำนวยการ
หรือ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น ....เพื่อ.....
ให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้
(McFarland, ๑๙๗๙ : ๓๐๓)

๏ ภาวะผู้นำ หมายถึง.......
ความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม
เพื่อให้.....ประสบความสำเร็จตาม เป้าหมายหมายที่ตั้งไว้
(Robbins, ๑๙๘๙ : ๓๐๒)

๏ ฯลฯ


สำหรับผม คุณสมบัติย่อยของ....."ภาวะผู้" ที่ขาดไม่ได้เลย
.............................ก็คือ...." ความเป็นผู้ใหญ่"........

^_^

 
;